Privacy

Onze privacyverklaring

Wij eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Dat is ook mede de reden dat het Verbond van Verzekeraars een gedragscode heeft opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens. Die gedragscode is een uitwerking van de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Uiteraard wordt deze gedragscode ook door ons nageleefd bij al onze activiteiten. Onder het menu Privacy vindt u een toelichting op wat dit voor u betekent.

Uw persoonlijke levenssfeer
Bij het afsluiten van een verzekering bij Anker zullen wij van u een aantal persoonsgegevens vragen. Wij vinden het daarbij zeer belangrijk dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Wij zullen bij de verwerking van uw persoonsgegevens dan ook zeer zorgvuldig te werk gaan en de voorschriften uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere privacyregelgeving in acht nemen. Voor de naleving van privacyvoorschriften door banken en verzekeraars is daarnaast een gedragscode opgesteld: de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.’ U kunt deze gedragscode vinden op www.verzekeraars.nl (bij ‘Publicaties’, ‘Downloads’, ‘Gedragscodes’).

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Uiteraard verwerken we dan alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden: we zorgen ervoor dat voor elke soort verwerking van persoonsgegevens alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Bijzondere persoonsgegevens
Voor de behandeling van schadegevallen kan het voor ons noodzakelijk zijn medische gegevens te verwerken. Deze gegevens krijgen wij van u of – met uw machtiging – van een arts. De verwerking van uw medische gegevens vindt uitsluitend plaats door personen die direct betrokken zijn bij het doel waarvoor de gegevens zijn gevraagd c.q. verstrekt en die de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig zijn. Op deze personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op een medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Verder kunnen voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

In verband met een verantwoord acceptatie beleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

Inzage en correctie
Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Tevens kunnen wij u verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing of wijziging van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U kunt uw verzoek richten aan: Anker Insurance Company n.v., t.a.v. de directie, Postbus 8002, 9702 KA Groningen.

Recht van verzet
Persoonsgegevens worden door Anker Insurance Company n.v. ook gebruikt om u gericht te informeren over verzekeringsproducten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit kosteloos schriftelijk doorgeven aan: Anker Insurance Company n.v., Afdeling Marketing, Antwoordnummer 8015, 9700 VB, Groningen.

Als u van uw verzekeringsadviseur geen informatie meer wilt ontvangen over onze producten en diensten, dan verzoeken wij u dit rechtstreeks te melden bij deze adviseur.

Aanmelding persoonsgegevens
Anker heeft haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. U kunt onze aanmelding bekijken via de website van het CBP, www.cbpweb.nl, onder de knop ‘openbare registers’, ‘register meldingen’ onder nummer 1069848.

Uw bezoek aan onze site 
Deze website kunt u anoniem raadplegen. Anker Insurance Company n.v. verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website worden wel verzameld.

Bij het raadplegen van deze website worden op uw computer cookies (kleine tekstbestandjes) geplaatst. Cookies vergemakkelijken de navigatie op deze website en zijn nodig voor het technisch functioneren van de zoekfunctie. Wij gebruiken cookies verder om informatie te verzamelen over uw gebruik van deze website (bezochte pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke), om te weten vanaf welke website van een derde u op onze website bent terechtgekomen en voor het optimaliseren van ons advertentiebeleid. Door middel van een cookie kunnen wij u gerichtere informatie op onze website en op websites van derden laten zien en voor u niet relevante informatie weg laten. Wij verzamelen hiermee verder geen persoonlijke informatie over u.

U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen of automatisch laten verwijderen bij beëindiging van een internetsessie. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser zo instellen dat cookies niet geplaatst kunnen worden. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken.

Voor het verwijderen van cookies in de verschillende browsers klik hieronder:

Wijzigingen
Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving kan de tekst van dit privacystatement door ons worden aangepast. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze tekst te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van het privacystatement van toepassing.

© Anker Rechtsbijstand 2019