Collectieve claim van SMCO

SMCO (Stichting Meldpunt Collectief Onrecht) benadert via verschillende media, particulieren over erf- en schenkbelasting. Deze stichting stelt dat bij de toepasselijke wetgeving sprake is van ongelijke behandeling (discriminatie). Dat baseert zij op het feit dat personen die een onderneming erven fiscaal gezien voordeliger uit zijn dan personen die ‘gewone’ spaartegoeden erven. Op basis van dit verschil bereidt SMCO een collectieve zaak voor die zal worden voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: Europees Hof).

Om deel te kunnen nemen aan deze collectieve claim moet inleggeld worden betaald. Naast deze vaste vergoeding betaalt je ook nog een deel van de vordering aan SMCO als de zaak wordt gewonnen.

Wij ontvangen hierover de volgende vragen van onze klanten:

  1. adviseren jullie om deel te nemen aan deze collectieve claim?
  2. vergoedt Anker Rechtsbijstand het inleggeld?

Op beide vragen is het antwoord “nee”. We leggen u graag uit waarom.

Geen teruggave van uw inleggeld

Om te beginnen krijgt u het inleggeld niet terug. Ongeacht het resultaat van de collectieve actie, of uw eigen wens om te stoppen. Het bedrag wordt ook niet naar rato teruggegeven mocht u tussentijds uit willen stappen.

Betreffende wetgeving is nauwkeurig opgesteld en getoetst

Daarnaast is de kans op succes nagenoeg nihil. De betreffende wet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Daarnaast heeft de Hoge Raad deze wet beoordeeld en bekrachtigd. De wet is dus met zorg opgesteld en conform de intenties van de Nederlandse Staat. Het Europees Hof kan weliswaar een uitspraak doen over de nationale wetgeving van een land, maar dat gebeurt zeer zelden.

Zeer geringe kans op ontvankelijkheid Europees Hof

Het is ook nog maar de vraag of het Europees Hof de zaak in behandeling neemt, of te wel “ontvankelijk verklaard”. Op basis van de geschiedenis weten we dat nog geen 5% van de zaken die gemeld worden bij het Europees Hof ontvankelijk worden verklaard. De kans dat het Europees Hof deze zaak ontvankelijk verklaart is ook klein omdat het gaat om een mogelijke inbreuk op de soevereiniteit van de nationale rechtsstaat en niet zozeer om schending van het Europees recht.

Als het Europees Hof zich al inhoudelijk gaat buigen over deze kwestie, dan is tot slot de kans klein dat ze anders zullen beslissen dan de Hoge Raad.

Geen noodzaak tot deelname collectieve claim

Stel, in het gunstigste geval, dat het Europees Hof vindt dat de wetgeving niet klopt, dan geldt die uitspraak niet met terugwerkende kracht. Er zal dan (met die uitspraak in de hand) een schadevergoedingsprocedure tegen de Nederlandse Staat moeten worden gestart omdat er dan sprake zou kunnen zijn van een onrechtmatige daad door de Staat. De kans dat de Staat uit eigen beweging overgaat tot betaling van een schadevergoeding is niet erg groot, dus zal er een nieuwe en aparte procedure  bij de Nederlandse rechter gevoerd moeten worden. Met een positieve uitspraak van het Europees Hof bent u er dus nog niet.

Daarbij geldt dat iedereen die de afgelopen jaren successierechten heeft betaald hierop aanspraak kan maken. Dus ook diegenen die niet via SMCO hebben geprocedeerd bij het Europees Hof. De eventuele uitspraak van het Europees Hof zou namelijk zijn dat er sprake is van ongelijke behandeling. Die ongelijke behandeling ziet op de wetgeving als geheel en niet alleen op de personen de een claim hebben ingediend. Anders zou er immers wederom sprake zijn van ongelijke behandeling – de basis van deze voorgenomen procedure door SMCO.

Conclusie

Kortom; de kans van slagen is zeer klein. Daarnaast geldt dat als het Europees Hof al een positieve uitspraak zou doen op de claim van SMCO, er voor elke benadeelde burger de mogelijkheid van schadevergoeding open ligt.

Tot slot; Anker vergoedt de inleggelden voor deze (collectieve) claim niet. Op de site van SMCO wordt de suggestie gewekt dat rechtsbijstandverzekeraars dat wel doen. Dit wordt eenzijdig vanuit de kant van SMCO gesuggereerd en is misleidend. De kwestie valt onder fiscaal en vermogensrecht waarvoor geen dekking is (artikel 22.5k van de Algemene Voorwaarden). Daarnaast is geen dekking voor zaken bij het Europees Hof omdat dit valt onder Supranationaal recht (artikel 22.1c van de Algemene Voorwaarden)  Los van de uitsluitingen achten wij deze zaak juridisch gezien niet voldoende haalbaar.

 
 
 

Postadres

Anker Verzekeringen n.v.
Postbus 8002 
9702 KA Groningen 
KvK nr. 02078166
AFM regnr. 12000661

Volg ons op

Telefoon

+31 50 520 97 92

E-mail

rechtsbijstand@anker.nl 

Routebeschrijving

Route via Google Maps

Login
Mijn Anker

Enter your username and password here in order to log in on the website: